Funcionament

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>

1. Ser soci de l'entitatmore_vert
1. Ser soci de l'entitatclose

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>

2. Estar federatmore_vert
2. Estar federatclose

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>

3. Pagar la matrícula de SIMmore_vert
3. Pagar la matrícula de SIMclose

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>

4. Entregar complimentats els papersmore_vert
4. Entregar complimentats els papersclose

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>

5. Apuntar-se a l'activitatmore_vert
5. Apuntar-se a l'activitatclose

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>

En cas de no assistir a la sortidamore_vert
En cas de no assistir a la sortidaclose

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>FUNCIONAMENT SIM Curs 2017-2018</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per assistir a les activitats de la SIM cal complir <b>5 requisits imprescindibles:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>ser soci de l’entitat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>estar federat,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>pagar la matrícula,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>entregar complimentats els papers necessaris,</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>apuntar-se a l’activitat.</span></li>
<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong><span class=”numeroGran”>1.</span> </strong>Per fer-se <i>soci</i> cal dirigir-se a la secretaria de l’entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s’ha de tramitar amb la secretaria de l’entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no sigui soci de l’entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l’entitat.</b></span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong> 2</strong>. Estar <i>federat</i> significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d’una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s’haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d’inici de l’activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si s’és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> es  contracti. S’ha de demanar i pagar a la secretaria de l’entitat, com a molt tard, <b>el dimecres abans del cap de setmana de la sortida</b>. S’ha d’entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d’inici de l’activitat.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>Ningú que no tingui l’assegurança no pot assistir a les activitats de la secció</b>.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <strong>3</strong>. La <i>matrícula</i> serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs…). En aquest curs té un <b>preu de 30 euros</b>. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l’opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>4</strong>.Els <i>documents</i> que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:</span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Full d’inscripció i drets d’imatge (Full 1).</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Autorització del responsable (Full 2) .</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).</span></li>

<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció <a href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/” data-mce-href=”http://uec.hex.cat/sim/documents/”>”documents”</a> o demanant-los a secretaria. Els papers <b>s’han de renovar cada any</b>, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d’entregar-los a l’inici del curs.</span><br />
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><strong>5</strong>. Per <i>apuntar-se a l’activitat</i>:</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària <b>al compte comú de «</b><b><i>La Caixa</i></b><b>»:</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><b>IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;</b></span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>o bé, en efectiu a secretaria.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El <b>pagament de la sortida de subgrup</b> es realitzarà com a molt tard el <b>dimecres</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El <b>pagament de la sortida</b> comuna es realitzarà com a molt tard el <b>dilluns</b> abans de la sortida. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> En les transferències cal fer constar el <b>nom del participant</b> de la sortida (no de qui fa l’ingrés!: mare, pare…). </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> Si es paga amb retard s’aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d’inscripció. Gràcies. </span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>En cas de no assistir a la sortida:</b></span><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l’import.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Les baixes anunciades abans d’aquest termini es retornarà l’import complert de la sortida.</span></li><li><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>En cas que les baixes no siguin avisades no se’n retornarà l’import.</span></li>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria.</b> Aquests diners seran guardats a secretaria, a l’entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.</span>
<span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”> <b>NOTA:</b> Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.</span>